Zwroty i reklamacje

 1.Zwroty i wymiany

Adres do wysyłki :

Manoki.pl

ul.Kozienicka 70PF/2

30-397 Kraków

 

 

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Kozienicka 70PF/2, 30-397 Kraków.

4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
10.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, klient wypełnia dane w polach ):

Manoki.pl 

ul.Kozienicka 70PF/2

30-397 Kraków

 

Ja ........................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (nazwy kupionych przedmiotów).

 

 

Zamówienie nr ................  Data zawarcia umowy ...................

 

Imię i nazwisko: ..............................................

 

Adres: ..............................................

 

Numer konta do przelewu zwrotu:

Wypełnić tylko w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub przy odbiorze

 _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

 

Data:  ..............................................

 

Podpis:  ..............................................

 

Do zwracanego przedmiotu prosimy  o dołączenie paragonu co znacznie przyspieszy procedurę zwrotu,

 

 

2. Reklamacje 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA REKLAMACJI

Zakupiony produkt można reklamować przed upływem 2 lat od daty zakupu, w przypadku wykrycia wady, na zasadach dotyczących rękojmi określonych w kodeksie cywilnym.

Produkty objęte gwarancją podlegają reklamacji na zasadach określonych przez gwaranta. Rękojmia oraz gwarancja są uprawieniami niezalezymi od siebie.

 

Zamówienie nr ................  Data zawarcia umowy ...................

 

Imię i nazwisko: ..............................................

 

Adres: ..............................................

Niniejszym zgłaszam reklamację dotyczącą produktu:

.............................................................

Opis wady/przyczyna reklamacji:

.............................................................

Żądanie reklamującego:

[ ] nieodpłatna napraw

[ ] wymiana na nowy  

[ ] obniżenie zapłaconej ceny

Data i podpis

...............................................................

 

Reklamowany przedmiot należy odesłać przesyłką pocztową z opcją polecenia na adres :

Manoki.pl

ul.Kozienicka 70PF/2

30-397 Kraków

tel: 122557932

e-mail: sklep@manoki.pl

 

 

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich wpłynięcia.